Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Zásady ochrany osobních údajů společnosti
Development Dimensions International

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost 1. února 2020.
(Kliknutím sem si můžete stáhnout znění zásad ve formátu PDF.)

Společnost Development Dimensions International (DDI) navrhla a spravuje webové stránky, které právě prohlížíte. Společnost DDI poskytuje řadu internetových nástrojů na podporu řešení pro vedení, včetně řešení rozvoje vedení, strategie v oblasti talentů a hodnocení pro globální celosvětový trh. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování a používání informací na webech a platformách stránek, které na tyto zásady odkazují (dále jen „Stránky“).

Pokud máte v souvislosti s našimi zásadami nebo postupy otázky nebo stížnosti, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com . Používání informací získaných prostřednictvím našich webových stránek je omezeno na účely, pro které byly shromážděny, tj. poskytování služby, na kterou si klient společnost DDI najal, poskytování informací potenciálním klientům, získávání informací pro účely výzkumu nebo získávání informací o uchazečích o zaměstnání ve společnosti DDI.

Společnost DDI odpovídá za zpracování osobních údajů, které zahrnují jména, názvy společností, e-mailové adresy, názvy pracovních pozic, adresy, telefonní čísla a IP adresy, které přijímá v rámci systému štítu soukromí a následně předává třetí straně jednající jako zástupce jménem společnosti DDI. Společnost DDI je certifikována v rámci systému štítu soukromí mezi EU a USA a štítu soukromí mezi Švýcarskem a USA zavedeného americkým ministerstvem obchodu, který se týká shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie a Švýcarska do USA. Společnost DDI ministerstvu obchodu potvrdila, že dodržuje zásady štítu soukromí. Pokud nastane nějaký rozpor mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadách štítu soukromí, mají přednost zásady štítu soukromí. Pokud se chcete dozvědět více o našem programu Štít soukromí a zobrazit naši certifikaci, navštivte stránky https://www.privacyshield.gov/ .

Všechna data bez ohledu na zemi původu jsou převáděna, zpracována a uložena v USA. Data mohou být rovněž zpřístupňována nebo používána globálně na základě toho, kde se nacházejí autorizovaní klienti nebo pracovníci společnosti DDI, kteří poskytují služby klientům.

Kromě toho společnost DDI dodržuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a související požadavky a parametry týkající se osobních údajů, jak předepisuje mandát nařízení GDPR.

Bez ohledu na výše uvedené platí, že s ohledem na osobní údaje přijímané nebo předávané v souladu se systémem štítu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA společnost DDI podléhá pravomocem regulačního výkonu americké Federální obchodní komise. Společnost DDI může být v některých situacích požádána o zpřístupnění osobních údajů na základě zákonných požadavků ze strany státních orgánů včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání zákonů. I když uplatňujeme standardy odvětví a vynakládáme přiměřené úsilí na zachování soukromí uživatelů, může být nutné, abychom zpřístupnili osobní údaje, jestliže to požaduje zákon, pokud se v dobré víře domníváme, že je takové jednání nezbytné pro vyhovění probíhajícímu soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu sporu vznesenému proti webovým stránkám, na ochranu vašich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních a pro účely vyšetřování podvodů. Nesdílíme osobní údaje s třetími stranami s výjimkou sdílení v rámci poskytování služeb nebo na základě jiného ustanovení v těchto zásadách.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách Štítu soukromí , můžete mít nárok vyvolat závaznou arbitráž poté, co byly ostatní postupy řešení vyčerpány.

Tyto zásady ochrany osobních údajů řeší následující otázky v oblasti ochrany osobních údajů:

Pro všechny webové stránky

Shromažďování informací
Používání informací
Služební oznámení
Zákaznické služby
Třetí strany jako zprostředkovatelé a poskytovatelé služeb
Převody firem
Přihlášení a odhlášení
Odkazy
Bezpečnost
Podmínky používání
Oprava, aktualizace, odstranění a deaktivace osobních údajů
Uchovávání údajů
Virtuální realita
Převod nebo postoupení
Změny zásad ochrany osobních údajů
Ochrana informací o dětech
Řešení stížností
Kontaktní údaje

Pro internetové stránky společnosti DDI

Souhlas s marketingem
Žádosti o pracovní příležitosti prostřednictvím externího dodavatele
Profily
Miniaplikace
Blogy, chat, nástěnky a veřejná fóra
Funkce sociálních sítí
Reference zákazníků
Používání informací
Soubory cookie při chatování s internetovou zákaznickou linkou
Soubory cookie vyhledávačů
Technologie sledování
Místní ukládání – soubory cookie HTML 5 / Flash
Reklama
Odběry zpravodajů
Chat s internetovou zákaznickou linkou
Internetové průzkumy

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromažďované prostřednictvím webových stránek a nezahrnují informace, které mohou být shromažďovány pomocí softwaru stahovaného z webových stránek nebo webů třetí strany, k nimž může být získán přístup prostřednictvím odkazů poskytovaných na webových stránkách.

Shromažďování informací

Vlastníky informací shromažďovaných na webových stránkách jsou společnost DDI, naši klienti, potenciální klienti, subjekty údajů výzkumu nebo uchazeči o zaměstnání. Společnost DDI shromažďuje informace od svých uživatelů, a to na několika místech v rámci webových stránek. Společnost DDI využívá také agregované analytické služby přenosů a platformy pro automatizaci marketingu pro účely marketingu a vylepšování procesů včetně shromažďování IP adres pro analýzy webových přenosů a ladění uživatelských procesů.

Klienti používají webové stránky ke shromažďování osobních údajů o uchazečích/kandidátech, včetně jmen, adres a telefonních čísel v souvislosti s konkrétní nabídkou práce nebo volného místa. Neexistuje žádný přímý vztah mezi webem klienta a webovými stránkami, i když na žádost klienta mohou weby klienta odkazovat na obsah na webových stránkách.

Aby uživatelé mohli používat všechny funkce nabízené webovými stránkami, mohou být požádáni o poskytnutí určitých informací identifikujících osoby (Personal Identifying Information, PII). Společnost DDI a klient (pro něhož je příslušný web hostovaný) mohou informace PII sdílet a používat. Mohou je používat také další externí dodavatelé, které klient zajišťuje pro usnadnění procesu hodnocení nebo výběru uchazeče nebo zaměstnance.

Za zachování důvěrnosti svého uživatelského jména a hesla na webech, na nichž máte uživatelský účet, jste odpovědní výhradně vy sami. Pokud se domníváte, že byla důvěrnost narušena, obraťte se na inspektora ochrany údajů na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Shromažďované informace nejsou nikdy prodávány třetím stranám ani s nimi nejsou sdíleny bez předchozího souhlasu, pokud v těchto zásadách není uvedeno jinak.

Používání informací

Společnost DDI nepoužije žádný jednotlivý záznam ani jiné údaje způsobem, který by umožnil identifikovat jednotlivce nebo klientskou organizaci jako zdroj těchto údajů, pokud tak nečiní za účelem, pro který se dané údaje shromažďují.

Shrnutí souhrnných analýz údajů mohou být prezentovány veřejnosti (například na vědeckých konferencích). Přezkoumání všeobecných přístupů a kumulovaných výsledků společnosti DDI s profesionálním publikem zajišťuje, že metody hodnocení společnosti DDI jsou na základě zavedených postupů a profesionálních technických a právních standardů aktuální. I když mohou být tyto souhrny spojeny s obecnými průmyslovými odvětvími, identita klientských organizací a jednotlivců zůstává zcela důvěrná.

Shrnutí souhrnných údajů lze používat také k vytváření normativních profilů (neboli „srovnávacích měřítek“) pro účely hodnocení. Normativní profily neidentifikují jednotlivce ani klientské organizace, zdrojová data však mohou odkazovat na některé nebo všechny klientské organizace, které jsou součástí souboru dat pro účely definování vlastností normativního vzorku (jako je platforma, odvětví atd.). Názvy organizací nebudou uváděny bez souhlasu a v případě, že k agregovanému profilu nepřispěje nejméně 5 nebo více organizací. Normativní profily nikdy neumožní identifikaci údajů jednotlivce nebo přispívající organizace.

Služební oznámení

V mimořádných případech je nutné zaslat oznámení související se službou. Pokud je například dočasně pozastaven přístup na jeden nebo více našich webových stránek pro účely údržby, může být vygenerováno e-mailové oznámení, které bude zasláno koncovým uživatelům. Obecně řečeno platí, že uživatelé nemohou odběr těchto oznámení zrušit;, tato sdělení jsou ve vztahu k poskytované službě pouze informační a nejsou propagační povahy.

Zákaznické služby

Pravidelně komunikujeme s uživateli, abychom jim poskytli požadované služby, a v záležitostech týkajících se jejich účtu odpovídáme e-mailem nebo telefonicky na základě přání uživatele.

Třetí strany jako zprostředkovatelé a poskytovatelé služeb

Aby společnost DDI mohla poskytovat určité služby, může doplnit osobní údaje, které nám předáte, informacemi z externích zdrojů, např. o profily společnosti a odvětví. V rámci spolupráce s ostatními třetími stranami poskytujeme na našich webových stránkách konkrétní služby nebo funkce (například živý chat). Sdílíme pouze informace, které třetí strana potřebuje pro poskytování služeb. Třetí strany nemají dovoleno používat osobně identifikovatelné informace s výjimkou případů, kdy je to pro účely poskytování těchto služeb. Informace PII nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani je neobchodujeme s třetími stranami pro jejich propagační účely.

Přihlášení a odhlášení

Uživatelé, kteří poskytnou informace požadované webovými stránkami, nebo uživatelé, kteří webové stránky používají i nadále poté, co měli možnost si toto prohlášení o ochraně osobních údajů přečíst, tímto souhlasí s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a s tím, aby společnost DDI používala informace, které získá, způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelé, kteří s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasí, nesmí služby používat. Uživatelé mají také právo svůj předchozí souhlas odvolat. V takovém případě přístup na webové stránky a možnost používání služeb zanikají.

Odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí weby. Vezměte na vědomí, prosím, že společnost DDI nenese odpovědnost za postupy v oblasti ochrany osobních údajů těchto ostatních webů. Doporučujeme našim uživatelům, aby to měli na paměti, když opouštějí naše webové stránky, a aby si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, která shromažďuje osobně identifikovatelné údaje.

Bezpečnost

Webové stránky společnosti DDI uplatňují standardy odvětví a přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu údajů našich uživatelů během předávání a přijetí. Když uživatelé prostřednictvím webových stránek poskytují osobně identifikovatelné údaje, jsou jejich informace chráněny online i offline. Když na našich webových stránkách zadáte citlivé údaje, zašifrujeme je pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho jsou veškerá data šifrována na disku prostřednictvím hardwarového šifrování.

Servery, na nichž jsou osobně identifikovatelné údaje uloženy, jsou v zabezpečeném prostředí v zajištěném datovém centru 4. stupně. Přístup k osobně identifikovatelným údajům mají pouze zaměstnanci, kteří tyto údaje potřebují k výkonu konkrétní práce. Tito zaměstnanci jsou povinni respektovat důvěrnost osobních údajů našich návštěvníků.

Podmínky používání

Tato část se týká softwarových systémů a veškeré související dokumentace v elektronické či tištěné podobě včetně nápovědy a dalších dokumentů, k nimž se přistupuje přes webové stránky.

Uživatelům je uděleno nevýhradní, nepřenosné, dále nelicencovatelné a odvolatelné oprávnění k přístupu a zobrazování webových stránek na jejich počítačích a ke generování výstupů z webových stránek podle popisů v příslušné dokumentaci na webových stránkách. Uživatelé berou na vědomí, že společnost DDI nenese odpovědnost ani nebude považována stranu, která zavinila případné problémy v souvislosti s výkonem nebo provozem vyplývající z nedodržování publikovaných technických specifikací nezbytných pro přístup na webové stránky. Pokud dojde v elektronické síti k problémům technického nebo konstrukčního rázu a uživateli je v důsledku toho znemožněn přístup k veřejnému internetu, nelze mít za to, že za související problémy odpovídá společnost DDI, ani za to, že společnost DDI nedodržuje své povinnosti ohledně výkonu či provozu.

Software, obrazovky v rámci softwaru ani tištěné výstupy generované ze softwaru nemohou používat třetí strany ani nemohou být třetím stranám zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy to je požadováno v souvislosti s dotazy ze strany státních nebo regulačních orgánů.

Pokud zde není výslovně povoleno jinak, uživatelé nesmí: (i) software plně ani zčásti kopírovat; (ii) žádnou část softwaru dekompilovat, zpětně sestavovat nebo získávat přístup k softwaru se záměrem se do něj (zcela nebo částečně) „nabourat“; (iii) šířit, nabízet na trhu, půjčovat ani pronajímat software třetím stranám nebo na ně software převádět; ani (iv) software upravovat, pokud není uvedeno jinak. Tímto nevzniká žádná licence, právo ani podíl, které by se vztahovaly na některou z ochranných známek, obchodních názvů či servisních značek společnosti DDI.

Další informace najdete v Dohodě o smluvních podmínkách společnosti DDI

Oprava, aktualizace, odstranění a deaktivace osobních údajů

Pokud se osobně identifikovatelné údaje uživatele změní nebo uživatel již naše služby nepotřebuje, nabízíme správcům klientů přístup k těmto údajům a možnost jejich opravy, aktualizace nebo odstranění či deaktivace. Společnost DDI nemůže splnit požadavky právních údajů pro uživatele našich klientů, neboť klienti jsou správci těchto údajů. Jakožto zpracovatel údajů klienta může společnost DDI jednat pouze na základě přímých pokynů od správce údajů (našich klientů). Jednotliví uživatelé, kteří si přejí uplatnit jednotlivé požadavky právních údajů, budou odkázáni na organizaci klienta.

Uchovávání údajů

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní, nebo podle toho, jak bude potřeba poskytovat vám služby včetně statistických norem, a to maximálně 5 let od poslední aktivity uživatele. Vaše údaje budeme uchovávat a používat v anonymizovaném formátu pro účely výzkumu a podle potřeby, abychom vyhověli našim právním povinnostem, mohli řešit spory a vymáhat naše smlouvy.

Virtuální realita

Společnost DDI využívá náhlavní soupravy pro virtuální realitu k zajištění několika zkušeností ve virtuální realitě. Takovéto zkušenosti a náhlavní soupravy slouží ke shromažďování dalších dat mimo rámec běžných procesů DDI. Tato data mimo jiné zahrnují: záznam hlasu, údaje o pohybu, srdeční tep a GSR.

Převod nebo postoupení

Převod nebo postoupení v souvislosti s převody nebo konkurzem podniku. V případě fúze, akvizice, reorganizace, konkurzu nebo jiného prodeje veškerého našeho majetku nebo jeho části se jakékoli informace o uživatelích, které vlastníme nebo řídíme, mohou stát součástí majetku převáděného třetím stranám. Vyhrazujeme si právo v rámci tohoto typu transakce převést nebo postoupit vaše osobní údaje a další informace, které jsme shromáždili od uživatelů služeb, třetím stranám. Údaje shromážděné prostřednictvím některých webových stránek však náleží organizacím našich klientů a bez předchozího svolení nebudou považovány za majetek určený k převodu. S výjimkou případů, které určí konkurzní nebo jiný soud, nebo kdy dojde k jiné dohodě, bude používání a zveřejňování veškerých převedených uživatelských informací podléhat těmto zásadám. Avšak veškeré informace, které odešlete nebo které budou shromážděny po převodu tohoto typu, mohou podléhat novým zásadám ochrany osobních údajů, které přijme nástupnický subjekt.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme příležitostně aktualizovat. Při aktualizaci budeme publikovat změny na webových stránkách a jiných místech, která jsou k tomu považována za vhodná, aby naši uživatelé vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak a případně za jakých okolností je používáme a jak je sdílíme nebo zpřístupňujeme.

Pokud bychom se chystali osobně identifikovatelné údaje uživatele použít jiným způsobem, než je uvedeno v době sběru, upozorníme na to uživatele prostřednictvím oznámení na webových stránkách, kde bude vyvěšeno 30 dní, nebo zasláním e-mailu uživatelům předtím, než změna začne platit.

Ochrana informací o dětech

Webové stránky nepublikují obsah ani neshromažďují údaje zaměřené na děti.

Řešení stížností

Ve shodě s pravidly štítu soukromí se společnost DDI zavazuje řešit stížnosti týkající se našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby ze států EU a Švýcarska by se měly ohledně dotazů nebo stížností týkajících se našich zásad štítu soukromí nejprve obrátit na společnost DDI na e-mailové adrese: DataProtectionOfficer@ddiworld.com, telefonicky na čísle +1-412-376-5803 nebo poštou na adrese:

Attn: DDI Data Protection Officer
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017

V případě stížností od subjektů údajů ze států EU a Švýcarska, které nelze vyřešit přímo se společností DDI, se společnost DDI rozhodla spolupracovat s úřady pro ochranu osobních údajů (DPA) EU, resp. švýcarským federálním komisařem pro ochranu údajů a informací (FDPIC), a jednat v souladu s informacemi a doporučeními, která mohou DPA a FDPIC ve vztahu k takovým nevyřešeným stížnostem poskytnout (jak je dále popsáno v principech štítu soukromí). Kontaktujte nás a budete přesměrováni na relevantní kontaktní osoby DPA nebo FDPIC.

Pokud není možné vaši stížnost týkající se štítu soukromí vyřešit prostřednictvím výše uvedených kanálů, můžete za určitých podmínek vyvolat závaznou arbitráž pro určité zbývající nároky, které nebyly vyřešeny prostřednictvím jiných nápravných mechanismů. Viz Dodatek 1 ke štítu soukromí na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction .

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo pochybností týkajících se těchto zásad se obraťte na inspektora ochrany údajů na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Attn: DDI Data Protection Officer
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
+1-412-376-5803

ZBÝVAJÍCÍ ČÁST TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TÝKÁ FIREMNÍCH INTERNETOVÝCH WEBŮ SPOLEČNOSTI DDI POUŽÍVAJÍCÍCH DOMÉNY NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ DDIWORLD.COM A DDI.COM (DÁLE JAKO „INTERNETOVÉ WEBY“). POKUD NEJSTE SOUČÁSTÍ NĚKTERÉHO z INTERNETOVÝCH WEBŮ SPOLEČNOSTI DDI, MŮŽETE v TOMTO OKAMŽIKU PŘESTAT ZÁSADY ČÍST.

Souhlas s marketingem

Odesláním nebo stažením kontaktního formuláře či jiných formulářů dostupných na našich veřejných internetových stránkách uživatelé souhlasí s tím, že je společnost DDI může kontaktovat prostřednictvím e-mailu a že může shromažďovat jejich osobní údaje a zpracovávat tyto informace při poskytování služeb a pro účely marketingu a výzkumu. U každého formuláře je uveden odkaz, aby uživatelé znali svá práva a způsoby, jakými budou jejich údaje využívány, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti DDI. Uživatelé mají právo tento svůj souhlas kdykoli zrušit.

Žádosti o pracovní příležitosti prostřednictvím externího dodavatele

Využíváme externího dodavatele cloudového softwaru pro nábor pracovníků, aby si uchazeči mohli zažádat o pracovní příležitost u společnosti DDI nebo aby mohli být pro určitou pozici zváženi.

Chcete-li zažádat o odstranění svých údajů z našich databází, můžete nás kontaktovat nebo nám odeslat formulář na adrese https://www.ddiworld.com/gdpr/data-request-form-individual.

Profily

Informace, které nám poskytnou uživatelé webových stránek, jsou uloženy v profilu uživatele. Následně shromážděné informace související s profilem uživatele, které získáváme prostřednictvím souborů cookie, souborů protokolu nebo třetích stran jsou navázané na profil s cílem vylepšovat obsah webu pro uživatele. Tento profil slouží k přizpůsobení návštěv webových stránek ze strany uživatele a ke směrování relevantního obsahu na uživatele.

Nakupujeme marketingové údaje třetí strany a přidáváme je do naší stávající databáze uživatelů, abychom mohli lépe přizpůsobit naši reklamu a poskytovat relevantní informace, které by podle našeho názoru mohly uživatele zajímat. Tyto informace využíváme k vylepšování nebo překrytí profilu jednotlivých uživatelů. Tyto souhrnné marketingové údaje jsou proto vázány na profily uživatelů.

Miniaplikace

Miniaplikace podporují funkce, které požadují, abyste prozradili jisté osobní údaje (s ohledem na skutečnost, že se uživatel rozhodl participovat). Tyto informace jsou shromažďovány různými způsoby, jako jsou formuláře, průzkumy, soutěže, fóra, předplacení nebo zrušení předplatného korespondence a oprava nebo aktualizace osobně identifikovatelných údajů, a používají se pouze pro účely, pro něž byly shromážděny.

Blogy, chat, nástěnky a veřejná fóra

Pokud osobní údaje vyvěsíte na internetu na veřejně přístupných místech, může se stát, že pak budete dostávat nevyžádané zprávy od třetích stran. Rádi bychom vám připomněli, že kdykoli dobrovolně zpřístupníte osobní údaje na internetu, například na blogu, nástěnce, v e-mailu nebo při chatování, mohou ostatní tyto údaje shromažďovat a používat.

Neneseme odpovědnost za osobní údaje, které se rozhodnete v takových fórech zveřejnit. Pokud chcete požádat o odstranění vašich osobních údajů z našeho blogu nebo fóra komunity, kontaktujte nás na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com V některých případech vaše osobní údaje nebudeme moci odstranit, a v takovém případě vám dáme vědět, že je nemůžeme odstranit a z jakého důvodu.

Funkce sociálních sítí

Naše weby obsahují funkce sociálních sítí, jako jsou tlačítka pro Facebook, Twitter a LinkedIn. Tyto weby shromažďují vaše IP adresy, informace o tom, které stránky z našeho webu navštěvujete, a mohou nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování dané funkce. Funkce sociálních sítí jsou hostované třetí stranou nebo přímo na našich webových stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Reference zákazníků

Na našich webových stránkách publikujeme reference zákazníků, které mohou obsahovat osobní údaje. Před publikováním takové reference získáme e-mailový souhlas zákazníka s publikováním jeho jména u dané reference. Pokud chcete, abychom vaše osobní údaje z této části našeho webu odebrali, kontaktujte nás na adrese DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Používání informací

Návštěvníci webových stránek poskytují osobní údaje dobrovolně a s využitím viditelných prostředků pro zadání nebo sběr údajů. Společnost DDI bude mít k dispozici jakékoli osobní údaje pouze tehdy, pokud jí je dobrovolně předáte. Jakmile společnost DDI tyto údaje obdrží, budou zaslány do sídla společnosti DDI, které je kompetentní na vaši žádost nebo komentář odpovědět. Informace týkající se vaší osoby nezapůjčujeme ani neprodáváme třetím stranám ani si je s nimi nevyměňujeme, pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak.

Společnost DDI může tyto údaje používat také k tomu, aby vám oznamovala nové události a dostupnost nových produktů a služeb. Získané údaje společnost DDI používá k vylepšování obsahu našich webových stránek, ke zdokonalování stávajících produktů a služeb a efektivnější komunikaci s vámi. Navzdory veškerému úsilí však není internetová ani e-mailová komunikace nikdy stoprocentně důvěrná a je možné, že informace přenášené k nám může přečíst nebo získat další strana. Žádné vaše údaje nikomu nevydáváme ani jej s nikým nesdílíme za jiným účelem, než je jejich zamýšlené použití.

Soubory cookie při chatování s internetovou zákaznickou linkou

Náš externí poskytovatel služby internetového chatu se zákaznickou linkou používá soubory cookie k odkazování na informace v profilu (které jednotlivci zasílají společnosti DDI) s chatovými relacemi spravovanými zástupci klienta společnosti DDI (operátoři). Když si uživatelé nastaví soubor cookie, nemusí zadávat informace o svém profilu vícekrát a ušetří tak čas v chatovací relaci. O způsobu používání našich Webových stránek jsou shromažďovány také další statistické údaje, jejichž pomocí uživatelům usnadňujeme kontakt se zákaznickou službou.

Soubory cookie vyhledávačů

Naši externí poskytovatelé obchodních služeb používají soubory cookie k propojování návštěv našeho webu s prokliknutím ze sponzorovaných reklam umístěných společností DDI na externí vyhledávací weby. Fungují tak, že umístí soubor cookie do počítače uživatele, když tento klikne na některou z našich sponzorovaných reklam s platbou za kliknutí. Pokud pak uživatel přejde na některou z vyhrazených stránek společnosti DDI, soubor cookie je spojen s naším webem. Když je zjištěna shoda, externí poskytovatel obchodních služeb zaznamená úspěšný převod společnosti DDI.

Někteří naši externí poskytovatelé obchodních služeb (nabízející např. souhrnnou analýzu návštěvnosti jako např. služba Google Analytics, vyhledávače a živé chaty se zákaznickou podporou) používají na našich webech soubory cookie. K těmto souborům cookie nemáme přístup a nemůžeme je ovládat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají používání souborů cookie webovými stránkami, nikoli však používání souborů cookie třetími stranami.

Technologie sledování

Společnost DDI a naši marketingoví partneři na některých našich webech používají technologie jako soubory cookie nebo podobné technologie. Tyto technologie se používají při analýze trendů, uložení uživatelského jména a hesla, abyste je nemuseli zadávat při každé návštěvě webu, správě webu, sledování pohybů uživatele na webu a shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně. Od těchto společností můžeme přijímat zprávy na základě použití těchto technologií, a to v individuální nebo souhrnné formě.

Místní ukládání – HTML 5/soubory Flash cookie

Třetí strany, s nimiž máme uzavřené partnerství na poskytování určitých funkcí na našem webu nebo o zobrazování reklamy na základě vaší aktivity procházení webu, používají ke shromažďování a ukládání informací objekty LSO jako například HTML 5. Různé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro správu k odebrání objektů LSO HTML 5.

Reklama

Reklamní síť třetí strany využíváme k zobrazování reklam na našich webových stránkách nebo ke správě našich reklam na jiných webech. Náš externí partner může používat technologie jako soubory cookie ke shromažďování informací o vašich aktivitách na tomto a ostatních webech, aby vám mohl poskytovat reklamu na základě vašich aktivit procházení a zájmů. Pokud nechcete, abychom tyto informace používali pro poskytování internetových reklam, můžete tuto možnost zrušit kliknutím sem (nebo pokud sídlíte v Evropské unii, kliknutím sem). Vezměte prosím na vědomí, že se takto neodhlašujete ze všech reklam, nadále budete dostávat obecná reklamní sdělení.

Odběry zpravodajů

Externí poskytovatel služeb publikování zpravodajů společnosti DDI pro správu předplatného e-mailových zpravodajů shromažďuje a uchovává informace o návštěvnících jménem společnosti DDI bezpečným a soukromým způsobem. K těmto informacím patří mimo jiné seznam e-mailových adres, články, odpovědi v průzkumech, dopisy a statistiky používání.

Tyto informace vlastní společnost DDI a žádná jiná třetí strana k nim nemá přístup. Pokud si náš zpravodaj nepřejete dále dostávat, můžete jeho odběr zrušit pomocí následujících možností odhlášení, které jsou k dispozici v každém sdělení.

Chat s internetovou zákaznickou linkou

Společnost DDI využívá externího dodavatele služby internetového chatu se zákaznickou linkou, který pro společnost DDI bezpečně a soukromě shromažďuje a ukládá informace za účelem správy internetových chatových relací.

Pokud uživatelé tuto funkci používají, budou požádáni o zadání svého jména v jakémkoli formátu nebo s mírou podrobnosti, kterou preferují. Během chatu se uživatelé zapojují do živých relací otázek a odpovědí s operátorem společnosti DDI. Náš externí poskytovatel služby internetového chatu se zákaznickou linkou uchovává přepisy těchto rozhovorů. Po chatu mohou být uživatelé požádáni o vyplnění průzkumu k získání zpětné vazby o službách společnosti DDI. Vyplnění tohoto průzkumu je dobrovolné. V průzkumech mohou být požadovány osobní údaje a demografické údaje. Data jsou shromažďována také pomocí agregovaných údajů o sledování ze souborů cookie. Náš poskytovatel služby internetového chatu se zákaznickou linkou používá získané informace k vylepšování služeb, které společnosti DDI poskytuje. Žádné informace nejsou sdíleny s ostatními třetími stranami.

Internetové průzkumy

Externí poskytovatel online průzkumů bezpečně a soukromě shromažďuje a ukládá informace za účelem správy internetových chatových relací. Tento poskytovatel společnosti DDI umožňuje vytvářet průzkumy a dotazníky určené k distribuci potenciálním respondentům průzkumu.

Náš externí poskytovatel služeb online průzkumu uchovává informace o respondentech, které mohou zahrnovat informace o příjemcích průzkumu společnosti DDI a jiné demografické údaje a údaje užitečné pro společnost DDI. Náš poskytovatel služby online průzkumu používá získané informace k vylepšování služeb, které společnosti DDI poskytuje. Žádné informace nejsou sdíleny s ostatními třetími stranami.

Talk to an Expert: cs-cz
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Souhlasím s tím, že společnost DDI bude shromažďovat a zpracovávat mé osobní údaje při poskytování služeb a pro účely marketingu a průzkumu. Jsem si vědom/a svých práv a způsobů, jakými budou mé údaje využívány, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti DDI. Jsem si vědom(a) svého práva tento svůj souhlas kdykoli zrušit.

Enter security code:
 Security code